David Jay - Monn Gate feat. Florian Roussety & Arantia

Lyrics:
 

Sa regar ki to lans mwa 
To ti pe debout divan mwa
Mo vinn momem kan to'nn vinn la 
E wi mo bizin rakont sa
 
 
Premie fwa mo trouv to figir 
To ti prezant sa ti sourir 
To amenn mwa lwin la ba, 
Zis Avek Twa
 
 
Nou finn devlop nou ti kadans 
Caliente
Nou finn konn sezi nou lasans
Anou ale 
 
 
Laba, la kot soley leve 
 
Nou ape marse zis nou de 
Nou koz avek sinserite 
Ki pli bon ki sa?
 
Mo'nn gate 
les mwa anprizone 
Mo'nn fini atase 
Mo gate 
Zis twa ek mwa
Mo boner koumsa
 
 
Ek sa saler to fourni mwa
Kouma diber mo fonn dan to lebra 
Mo dormi kouman enn ti baba 
Tousa la kan to akote mwa
 
Kan mo ti pe pans mo lavenir
Mo ti pe trouv zis to sourir
Mo lavi pou bien adousi
Eski mo ti pe tous lafoli?
 
Nou finn devlop nou ti kadans 
Caliente
Nou finn konn sezi nou lasans
Anou ale 
 
 
Mo'nn gate 
les mwa anprizone 
Mo'nn fini atase 
Mo gate 
Zis twa ek mwa
Mo boner koumsa
 
Mo'nn gate 
les mwa anprizone 
Mo'nn fini atase 
Mo’nn gate 
Zis twa ek mwa
Mo boner koumsa


Lyrics by Florian Roussety and Music by David Jay.